Slovenská federácia Dog Puller

Stanovy
Slovenská federácia Dog Puller

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ČLÁNOK I.
Základné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia je: Slovenská federácia Dog Puller (ďalej len „Občianske združenie“ alebo „Združenie”)
 2. Sídlo Združenia je: Raková 209, Raková 023 51, Slovenská republika
 3. IČ: 54411025

ČLÁNOK II.
Právna povaha postavenie Združenia

 1. Občianske združenie je mimovládny neziskový subjekt, ktorý vykonáva svoju činnosť a pôsobnosť najmä na území Slovenskej republiky, pričom je právnickou osobou, ktorá má vlastnú právnu subjektivitu.
 2. Občianske združenie je založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov. Svoju činnosť vykonáva na základe tohto zákona, týchto stanov a v súlade so
  všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky

ČLÁNOK III.
Ciele a úlohy Združenia

 1. Ciele a činnosti združenia:
  a) vykonávať, zabezpečovať a podporovať rozvoj, chov, výcvik, športové i pracovné využitie psov
  b) prispievať k ochrane a tvorbe zdravého životného prostredia, zlepšovaniu prostredia pre výcvik, chov a držanie psov
  c) propagovať etické normy chovu psov
  d) podporovať a rozvíjať vzťah detí a mládeže ku psom a tým aj k životnému prostrediu a jeho ochrane
  e) vzdelávať členov a širokú verejnosť v oblasti organizovaného výcviku a chovu psov
  f) prispievať k rozvoju vzťahov medzi svojimi členmi v oblasti odborných, spoločenských a kultúrnych záujmov
  g) evidovať a archivovať potrebnú chovateľskú dokumentáciu
  h) usmerňovať, vyjadrovať, presadzovať a chrániť záujmy členov a v spolupráci s príslušnými organizáciami vytvárať podmienky na ich realizáciu
  i) spolupráca s organizáciou, prostredníctvom ktorej je zabezpečené zastúpenie slovenskej kynológie v Fédération Cynologique Internationale (FCI) a prostredníctvom ktorej je organizované kynologické výstavníctvo
  j) podporovať všeobecne prospešné aktivity v spoločnosti, najmä; výchova, vzdelávanie, kultúra, šport, charitatívna činnosť, podpora dospelých a mládeže v zdravom životnom štýle a vytváranie podmienok na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti v akejkoľvek činnosti v súlade so stanovami
  k) vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojenie zdravotných, kultúrnych, informačných, ekologických, vzdelávacích, sociálnych, spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové kategórie, sociálne skupiny obyvateľov a svojich členov
  l) aktívne sa podieľať na realizácii benefičných, športových, kultúrnych, spoločenských, sociálnych, výchovných, vzdelávacích, zdravotných, relaxačných a voľno-časových aktivít, činností a podujatí
  m) organizovaním voľnočasových, záujmových, kultúrnych a športových podujatí a aktivít
  n) usporadúvaním seminárov, tréningov, výcvikov, súťaží, táborov, školení, workshopov a kurzov
  o) poskytovaním informačných a odborných činností pre verejnosť
  Slovenská federácia Dog Puller
  p) vzdelávacími, odbornými a diskusnými akciami a aktivitami
  q) aktivitami v oblasti ochrany, podpory a rozvoja zdravia a zdravého životného štýlu
  r) aktivitami v oblasti ochrany, podpory a rozvoja životného prostredia
  s) charitatívnou a dobročinnou činnosťou
  t) spoluprácou s inými podobnými domácimi a zahraničnými subjektmi
  u) propagovaním svojej činnosti
  v) vydavateľskými a publikačnými aktivitami
  w) finančnou podporou prostredníctvom finančných príspevkov
  x) materiálno – technickou podporou
  y) tvorbou a realizáciou akýchkoľvek všeobecno-prospešných projektov na území SR a v zahraničí, v súlade s právnym poriadkom daných krajín a v súlade a so záujmami Združenia

ČLÁNOK IV.
Členstvo v Združení

 1. Členstvo v Združení je dobrovoľné.
 2. Členom Združenia sa môže stať:
  a) občan Slovenskej republiky, alebo
  b) občan iného členského štátu Európskej únie, alebo
  c) občan inej krajiny, ak má platné povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky, alebo
  d) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, a
  e) súhlasí so stanovami Združenia.
 3. O prijatí za člena rozhoduje predseda. Na prijatie za člena nie je žiadny právny nárok.
 4. Členovia prípravného výboru sa stávajú členmi Združenia dňom jeho registrácie.
 5. Členský príspevok
 6. Členstvo zaniká:
  a) vystúpením člena,
  b) smrťou člena alebo vyhlásením za mŕtveho,
  c) zánikom Združenia,
  d) vylúčením člena na základe rozhodnutia predsedu,
  e) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu o odsúdení za úmyselný trestný čin.

ČLÁNOK V.
Práva a povinnosti členov Združenia

 1. Člen Združenia má právo:
  a) voliť a byť volený do orgánov Združenia,
  b) podieľať sa na činnosti Združenia,
  c) obracať sa na orgány Združenia s podnetmi a návrhmi.
 2. Člen Združenia má povinnosť:
  a) dodržiavať stanovy Združenia,
  b) plniť uznesenia orgánov Združenia,
  c) prispievať k naplneniu cieľov Združenia podľa čl. III.

ČLÁNOK VI.
Orgány Združenia

 1. Orgány Združenia sú:
  a) Členská schôdza
  b) Predseda
 2. Členská schôdza je najvyšší orgán Združenia a skladá sa zo všetkých členov Združenia. Členská schôdza sa schádza minimálne raz za rok. Členskú schôdzu zvoláva a vedie predseda.
 3. Členská schôdza:
  a) schvaľuje zmeny stanov
  b) volí a odvoláva predsedu
 4. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak ju zvolal predseda a je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov Združenia. Na platné prijatie uznesenia členskej schôdze je potrebná nadpolovičná
  väčšina hlasov prítomných členov.
 5. Predseda je najvyšší výkonný orgán Združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi.
 6. Predseda je volený členskou schôdzou na päť rokov.
 7. Predseda:
  a) riadi a organizuje činnosť Združenia medzi zasadnutiami členskej schôdze,
  b) zvoláva členskú schôdzu,
  c) schvaľuje program Združenia na najbližšie obdobie,
  d) pripravuje návrh zmien stanov,
  e) rozhoduje o prijatí člena a jeho vylúčení zo Združenia,
  f) poveruje členov Združenia plnením povinností a úloh na konkrétnom úseku

ČLÁNOK VII.
Štatutárny orgán

 1. Štatutárnym orgánom Združenia je predseda pričom je oprávnený konať a podpisovať v mene
  Združenia samostatne.

ČLÁNOK VIII.
Hospodárenie Združenia

 1. Hospodárenie Združenia sa riadi platnými právnymi predpismi.
 2. Hospodárenie sa uskutočňuje na základe rozpočtu schváleného predsedom.
 3. Združenie hospodári s vlastným majetkom. Majetok Združenia tvoria dary od fyzických osôb a právnických osôb, dotácie, granty a príspevky od iných právnických osôb, orgánov verejnej správy alebo štátu, príjmy z členských príspevkov, príjmy z verejných zbierok, príjmy z poukázaného podielu zo zaplatenej dane, príjmy a výnosy z činnosti alebo majetku Združenia a príjmy z podnikateľskej činnosti ako doplnkovej a podpornej činnosti vykonávanej v súlade s platnými
  právnymi predpismi.

ČLÁNOK IX.
Záverečné ustanovenia

 1. O zrušení Združenia, zlúčení s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje členská schôdza, ktorá menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.